Konkursi tingimused

 1. Preemiasummad 65 € ja 160 € antakse meie kooli kahele tublimale õpilasele või õpilaste grupile, kes on saavutanud väga häid tulemusi õppetöös, spordis, klassi- ja koolivälises tegevuses ning on esindanud oma kooli ja aidanud kaasa kooli hea maine kujundamisele.
 2. Kandidaate võivad esitada õpilasomavalitsus, klassikollektiivid, õpetajad, kooli juhtkond ja kooli hoolekogu.
  Iga kollektiiv või üksikisik võib esitada kuni kaks kandidaati.
 3. Kandidaadi esitamise kord:
  • Kirjalikult esitatud ettepanek peab sisaldama põhjendust kirjeldades ja hinnates esitatud kandidaadi saavutusi.
  • Iga kandidaat või grupp tuleb esitada eraldi ettepanekus.
  • Ettepanekud tuleb esitada kooli kantseleisse kinnises ümbrikus, millele on kirjutatud märgusõna “KONKURSS”
  • Esitamise viimane tähtaeg 30. mai 2016 kell 12.00.
 4.  Esitatud kandidaatide seast valib direktori poolt kinnitatud komisjon kaks preemiasaajat.
 5.  Preemiasaajate nimed avaldatakse ja preemiad antakse pidulikult kätte olenevalt preemiasaajatest kas 03. või 21. juunil toimuvatel õppeaasta või kooli lõpuaktustel.