1. Tsirguliina koolis toimub distantsõpe viimasel koolinädalal kehtinud tunniplaani alusel.

2. Tunni kannab õpetaja e-kooli märkega „distantsõpe“ ning lisab vähemalt tunni teema.

3. Igapäevased õppeülesanded kantakse e-kooli kodutööna. Kodutöö tähtajaks märgitakse kuupäev, millal tund tunniplaani järgi toimub. Õppeülesanded on mõeldud sooritamiseks eelkõige samal päeval. Varasem tegemine ei ole kohustuslik. Õpetaja võib tähtaegasid ka pikendada. Kanne peab sisaldama nii õppematerjali asukoha selgitust, võimalusel muud materjali (videod jne) ning õppetöös osalemise kontrollimise meetodit või ülesannet. Kui õpiülesanne on koostatud e-keskkonnas (OPIQ vm) on soovitav asukoha link lisada ka tunni sisu alla.

4. Soovitav on järgmise tunni õpiülesanded esitada õpilasele e-koolis eelmise tunni toimumise päeval. Igal juhul peavad õpiülesanded olema esitatud hiljemalt tunnile eelneval tööpäeval kell 17.00.

5. Õpetajatel on õigus teadmisi ja oskusi arendavaid ning kontrollivaid ülesandeid anda ühe pikemaajalise õppeülesandena (nt referaat, päevik, vaatlus jne). Sel juhul peab õpiülesanne olema e-kooli kaudu teatavaks tehtud kontrollitava perioodi alguses.

6. Iga õpilane valib esitamise aja vastavalt oma õpikiirusele ja koduse arvutipargi ning internetiühenduse võimalustele, kuid mitte hiljem, kui samal kuupäeval (kuni 23.59). Ülesannete tähtaegadele täiendavaid kellaaegasid ei lisata.

7. Distantsõppe perioodil antakse õpilastele ainult tunnitöö ülesandeid, mis fikseeritakse kodutöödena. Eraldiseisvaid koduseid ülesandeid juurde ei anna. 

8. Õpetajad arvestavad ülesannete mahu puhul õpilase üksinda õppimise võimet, mis on üksi kodus õppides madalam, kui tavapäraselt klassiruumis. Kooli juhtkond jälgib aineõpetajate poolt antud õppeülesannete mahtu ja mitmekesisust.

9. Kui õppeülesannete täitmisel tekib probleeme (raskused materjali mõistmisel, selgituste vajadus, arvuti või tarkvara probleemid,…) kontakteerub õpilane või lapsevanem aineõpetajaga. Selleks sobivad telefon, e-kool, e-kiri, Skype jne. Kirjalikule pöördumisele vastame esimesel võimalusel, kuid hiljemalt järgmise tööpäeva alguses, suulistele pöördumistele võimalusel kohe (8.00 – 17.00)

10. Kõikide õpiülesannete kohta annab õpetaja õpilasele tagasiside e-koolis. Tagasisidet võib anda ka õpikeskkonnas antava ülesande juures kommentaaride ja selgitustena. Sel juhul peab töö ja tagasiside link või viide asukohale olema kirjas e-kooli hinde kommentaarides. Kui suhtlus toimub e-kirjadega, peab olema sellekohane viide kommentaaris.

11. Õpetajate e-posti aadressid ja telefoninumbrid on saadaval e-koolis ja kooli veebilehel.

12. Kui õpilane jätab töö tähtajaks esitamata või tööst selgub, et õpitulemised ei ole saavutatud, kirjutab õpetaja e-kooli vastava töö kohale „X“. Kommentaaridesse lisab õpetaja selgituse vastavalt punktidele 9 ja 10. Kui õpilane esitab puuduva töö ja/või saavutab uuesti esitades nõutavad õpitulemused asendab õpetaja „X“ kas „A“-ga (arvestatud, sooritatud) või hindega. Lähtuvalt kujundava hindamise põhimõtetest hinnet „2“ või „1“ distantsõppe ajal ei kasutata. Arvestades distantsõppe eripärasid tuleb kõik võlgnevused likvideerida võimalikult kiiresti, kuid hiljemalt nädala jooksul.

13. Distantsõppes mitteosalemine (ilma mõjuva põhjuseta) loetakse koolikohustuse mittetäitmiseks ja sel juhul kaastakse tugimeeskonna liikmed ning kooli pidaja.  

14. Kui õpilane haigestub, tuleb sellest klassijuhatajale teada anda. Klassijuhataja märgib haigestumise e-koolis ja teavitab aineõpetajaid. Haige laps ei pea e-õppe ülesandeid tähtajaliselt lahendama. Laps vastab pärast terveks saamist aineõpetajatega kokkuleppel vajalikud teemad järele.

15. Kõikide õppetööalaste küsimustega pöörduda esimesel võimalusel vastava aineõpetaja poole. Muude küsimuste või probleemidega on pere esimeseks kontaktisikuks klassijuhataja. Koolitoidu vajadust ja tehnilisi probleeme kaardistab sotsiaalpedagoog.