Viiruste perioodil lähtume põhimõttest, et haige laps jääb koju. Kergete haigusnähtude puhul otsustab lapse kooli saatmise vanem. Tugeva köha, tilkuva nohu ja palaviku korral peab laps jääma koju. Kui haigusnähud ilmnevad koolis, võtab kool vanemaga ühendust ning vanem tagab haige lapse transpordi koju.

Kergemate haigustunnuste puhul on õpilasel kohustus osaleda õppetöös distantsõppe vormis. Vanem märgib Stuudiumis oma lapse puudumise põhjuseks „distantsõpe“ ning teavitab sellest klassijuhatajat. Distantsõppe ülesanded märgitakse Stuudiumis koduste ülesannete alla. Õppeülesannetega seotud küsimustes pöörduda Stuudiumi suhtluse kaudu otse aineõpetaja poole.

Kui lapse tervis ei võimalda distantsõppes osaleda, märkida puudumise põhjuseks „tervislikud põhjused“. Sel juhul õppimine jätkub lapse tervenedes. Vastavalt Tsirguliina Kooli kodukorrale tuleb puudutud tundide õppesisu järgi õppida ja sooritada arvestuslikud tööd. Küsimuste korral pöörduda lapse klassijuhataja poole.

Kooli infovahetuskeskkond on Stuudium, palun jälgige Stuudiumi kaudu edastatavat infot. Oleme paindlikud, kuna olukord võib kiiresti muutuda. Kui peres tuvastatakse koroonaviiruse juhtum, tuleb kooli sellest koheselt teavitada. Palume Teie mõistvat ja koostöist suhtumist. Järgides ühiselt kokkuleppeid hoiame viiruste leviku kontrolli all ning säilitame tavapärase õppe.

Suunised viiruste perioodil käitumiseks: www.terviseamet.ee/et/uuskoroonaviirus/viirusest-hoidumine
Info COVID-19 kohta: www.terviseamet.ee/et/uuskoroonaviirus